nl / en

Wie kan als artikel 17-werker aan de slag?

Een “occasioneel sociocultureel of sportwerker” kan gelijk wie zijn, in gelijk welk statuut: werknemers, werklozen, gepensioneerden, zelfstandigen, studenten, ambtenaren, leerkrachten, personen die niet professioneel actief zijn …

 

Welke organisaties kunnen artikel 17 gebruiken?

 • vzw’s, vennootschappen met een sociaal oogmerk (en openbare besturen), organisatoren van sportmanifestaties en socioculturele manifestaties.
 • Erkende organisaties in de sportsector, de amateurkunstensector en socioculturele vorming

Dus géén individuele personen of feitelijke verenigingen, zelfstandigen of commerciële organisaties (bvba, nv)

Een volledige lijst van alle soorten organisaties en toegestane activiteiten vind je op deze website van de overheid.

 

Welke taken zijn toegestaan?

Als je via artikel 17 tewerkgesteld wordt, mag je enkel specifiek afgebakende taken in specifieke sectoren uitvoeren!

 • Animators, leiders, monitors, terreinverzorgers/materiaalmeesters, coördinators, trainers, lesgevers, coaches en procesbegeleiders bij organisaties die socioculturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten organiseren.
 • Artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders
 • bij amateurkunstenorganisaties: géén artistieke prestaties die vergoed mogen worden met KVR .
 • De organisatoren van sportmanifestaties en iedereen die voor hen werkt op de dag van deze manifestatie.
 • De organisatoren van socioculturele manifestaties en iedereen die voor hen werkt vanaf 3 dagen voor tot 3 dagen na het evenement, maximaal 32 uren in totaal. Artistieke prestaties die vergoed mogen worden met KVR komen hiervoor niet in aanmerking.

Opdrachtgevers die een dansschool/-groep/-vereniging zijn, kunnen het artikel 17 dus bijvoorbeeld gebruiken om dansdocenten te vergoeden.

Een volledige lijst van alle toegestane activiteiten vind je op deze website van de overheid.

 

Maxima en limieten

Er gelden maxima voor het aantal uren en voor de verdiende bedragen!

Je moet beide respecteren en in het oog houden om aan de voorwaarden van artikel 17 te voldoen.

Maxima uren

 

Belangrijk om te weten:

 • Als je artikel 17-werk in de sportsector en in de socioculturele sector combineert, is het maximum voor alles samen 450 uren/jaar.
 • In de zomermaanden is er in het 3de kwartaal (juli t.e.m. september) een hogere maximumgrens, maar dat verandert niets aan het totaal maximum aantal uur op jaarbasis. Dus als je in het 3de kwartaal 285 uur werkt, heb je nog maar 165 uur over voor kwartalen 1, 2 en 4 samen.
 • Studenten mogen hun max 190 uren in artikel 17 cumuleren met het max uren van studentenarbeid (dus 600 uur studentenarbeid + 190 uur artikel 17). Zijn er meer dan 190 uren als artikel 17 gewerkt, dan worden die uren afgetrokken van het studenten maximum (600u).

Maximumverdienste in 2023

Naast het maximum aantal uren, is er ook een maximumverdienste. Het brutobedrag van de totale inkomsten mag niet meer bedragen dan 6.540 EUR per jaar (2023 – 6.390 per jaar in 2022).
Let op: In dat bedrag zijn alle eventuele verplaatsingskosten en andere onkosten en voordelen inbegrepen.
Er geldt geen maximum per maand meer zoals in het vroegere verenigingswerk, enkel een maximum per jaar.

Als één van de bovenstaande plafonds (max. aantal uren of jaarbedrag) overschreden wordt, zullen alle werkuren beschouwd worden als gewone arbeidsprestaties. Met andere woorden, op al het loon van artikel 17 zullen socialezekerheidsbijdragen en belastingen betaald moeten worden (en dus niet enkel op het aantal uren dat het maximum overschreden heeft!). Hou daarom zeker het aantal resterende uren goed in de gaten! Dat kan online op artikel17@work. Zowel de artikel 17-werker als de opdrachtgever kan het aantal uren raadplegen die de werknemer al heeft gepresteerd (en dus nog mag presteren in dat jaar).

Meer info over het overschrijden van de maxima vind je via deze link naar de FAQ van Sociare.

 

Belastingen en sociale bijdragen

Op het loon uit artikel 17-werk moeten geen socialezekerheidsbijdragen betaald worden, maar wel 10% belastingen, die verrekend worden via je personenbelasting (je belastingsbrief dus).

 

Combineren met andere vergoedingen en statuten?

Zoals bij de meeste vergoedingsvormen geldt: voor eenzelfde opdracht bij dezelfde opdrachtgever mag je geen verschillende statuten door elkaar gebruiken of afwisselen.

Cumul van statuten binnen 1 organisatie

 • Je mag niet voor een organisatie werken onder artikel 17 als je het jaar voordien voor die organisatie gewerkt hebt met een SBK, als zelfstandige of werknemer. Er is dan een wachttijd van 1 jaar.

Als je gewerkt hebt voor die organisatie met studentencontracten of ondertussen gepensioneerd bent, mag je wel onmiddellijk onder artikel 17 aan de slag bij dezelfde organisatie, zonder wachtperiode.

 

 • Als je bij dezelfde werkgever gelijktijdig aan de slag gaat als artikel 17-werknemer en als vrijwilliger, kan dat alleen als het gaat om een duidelijk andere functie/activiteit. Je kan bv. als sporttrainer onder artikel 17 werken en als vrijwilliger de bar doen. Let erop dat je contracten héél goed in orde zijn, met duidelijke vermelding van taken, data, uren en locatie zodat er geen verwarring kan ontstaan bij inspectie!

 

 • KVR (Kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars) en artikel 17 zijn combineerbaar omdat je KVR énkel voor artistieke prestaties mag gebruiken en artikel 17 énkel voor socio-culturele vorming, artistieke begeleiding en/of sporttraining die niet in aanmerking komt om via KVR vergoed te worden.

Bijvoorbeeld:
Een choreografie creëren of performen is een artistieke prestatie en mag via KVR vergoed worden, maar niet onder artikel 17.
Een choreografie aanleren of studenten begeleiden en coachen om een show te geven moet onder artikel 17 vergoed worden en mag niet met een KVR.
In de praktijk is het onderscheid niet altijd even duidelijk, bijvoorbeeld als je samen met je studenten een choreografie maakt. Denk dan even wat het opzet en de context is. Zijn jullie evenwaardig als dansers en maken jullie het volledig samen? Dan is het een artistieke prestatie en kan je vergoed worden via KVR. Begeleid je studenten om hun eigen creativiteit te ontdekken en zo een choreografie te maken, betalen ze voor die lestijd/begeleiding: dan is het een educatieve activiteit en gebruik je artikel 17.

Cumul met uitkeringen

Je kan via artikel 17 aan de slag onder bepaalde voorwaarden.

CUMUL MET WERKLOOSHEIDSUITKERING

Als je artikel 17-contract al liep voordat je werkloosheid begon, mag je dit verder zetten met behoud van je volledige uitkering, maar moet je dat wel melden bij de RVA dmv het formulier C44. Alle informatie vind je terug op het infoblad T41 van de RVA.

Als je artikel 17-werk wil starten tijdens je werkloosheid, zal je dat op voorhand moeten melden bij de uitbetalingsinstelling (de vakbond of De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen). Doorgaans krijg je wel de toestamming om te starten, maar verlies je een dag uitkering op de dagen dat je onder artikel 17 werkt.

Cumul met arbeidsongeschiktheidsuitkering (ziekte-uitkering):

Iemand die arbeidsongeschikt wordt, kan het artikel 17 werk verder uitvoeren als het gestart was voor de arbeidsongeschiktheid begon, maar moet je dat wel schriftelijk melden bij de adviserend geneesheer.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet voorafgaand toestemming geven om artikel 17-werk te mogen starten tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Administratie en regels

Als artikel 17-werker ben je een werknemer van de organisatie! En daar komt wel wat specifieke administratie bij kijken.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback