nl / en
nieuwsoverzicht

Corona: steunmaatregelen voor medewerkers, organisaties en zelfstandigen

07 april 2020

Laatste update: dinsdag 7 april, 08u00

Deze informatie verandert voortdurend. Blijf onze nieuwspagina in het oog houden (en ‘refresh’ je browser geregeld).

 

Wat kan je doen om de financiële impact voor jezelf, je organisatie, je dansschool, je medewerkers en partners te beperken? De verschillende overheden lanceren een reeks tegemoetkomingen om deze economische crisis te overleven.

We zetten hier een samenvatting van de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

 1. Solidariteit
 2. Zelfstandigen in hoofdberoep
 3. Zelfstandigen in bijberoep
 4. Werknemers in loondienst
 5. Werknemers via interimkantoor of SBK
 6. Steunmaatregelen voor ondernemingen en organisaties
 7. Leningen en kredieten
 8. Maatregelen van andere overheden
 9. Blijf op de hoogte via officiële kanalen
 10. Meer vragen?

Bekijk zeker ook het Webinar: coronacrisis steunmaatregelen voor zelfstandigen organisaties en ondernemingen van Cultuurloket (10/04/2020).

Een volledig overzicht vind je in de veelgestelde vragen op de website van het Departement Cultuur. Dit pdf-overzicht wordt samengesteld door Cultuurloket en wordt quasi dagelijks geüpdatet.
Opgelet: bekijk de pdf steeds in een privévenster of wis het cachegeheugen van je browser geregeld, om de laatste versie te zien.

top

1. Solidariteit

Danspunt riep al eerder op tot solidariteit met dansscholen, docenten, organisatoren, medewerkers, … We roepen iedereen in het dansveld op om rekening te houden met elkaars financiële situatie en in gesprek te gaan over (creatieve) oplossingen.

Helaas hebben weinig werkgevers of opdrachtgevers de financiële ruimte om medewerkers alsnog te betalen voor prestaties die niet geleverd zijn.

Toch is het niet slecht als opdrachtgever de oefening eens te maken naar de financiële impact op jouw organisatie en in detail te bekijken hoe je mee aan oplossingen kan werken voor je losse medewerkers, partners of leveranciers. De reeds bestaande tegemoetkomingen van de overheid kunnen je hierbij helpen.

Omgekeerd geeft deze tekst ook een informatie aan werknemers of medewerkers, onder welk statuut ook.

top

2. Zelfstandigen in hoofdberoep

Zelfstandigen kunnen in deze tijden gebruik maken van volgende steunmaatregelen:

Overbruggingsrecht of vervangingsinkomen voor zelfstandigen: een tijdelijke financiële uitkering tot € 1.582,46 per maand voor zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk (helemaal) moeten stopzetten. Meer info bij VLAIO.

De Vlaamse hinderpremie van € 4000 voor ondernemingen die getroffen zijn door verplichte sluitingsmaatregelen. Alle informatie op onze hinderpremie-pagina en bij VLAIO.

De Vlaamse compensatiepremie van € 3000 voor ondernemingen die niet verplicht zijn om te sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Alle informatie op onze compensatiepremie-pagina bij VLAIO.

Uitstel, vermindering of kwijtschelding van de voorlopige sociale bijdragen. Meer info bij VLAIO of bij je sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel of spreiding van aangifte en betaling belastingen zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Lees meer bij VLAIO of bij de FOD Financiën.

Bekijk ook de mogelijkheden qua leningen en kredieten.

Meer vragen over steunmaatregelen voor zelfstandigen? Ga ten rade bij de RSVZ. Ze hebben ook een callcenter waar je terecht kan met je vragen.

top

3. Zelfstandigen in bijberoep

Zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van volgende maatregelen:

Overbruggingsrecht of vervangingsinkomen voor zelfstandigen: een (gedeeltelijke) financiële uitkering voor zelfstandigen in bijberoep (met referte-inkomen van minimum € 6.996,89) die hun activiteit tijdelijk (helemaal) moeten stopzetten. Meer info bij VLAIO.

Uitstel of vermindering van de voorlopige sociale bijdragen. Meer info bij VLAIO of bij je sociaal verzekeringsfonds.

De Vlaamse compensatiepremie van € 1500 is er voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten of indirect zware beperkingen ondervinden. Voorwaarde is ook dat je een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en dat je niet meer dan 80% werkt als werknemer. Alle informatie op onze compensatiepremie-pagina en bij VLAIO.

Uitstel of spreiding van aangifte en betaling belastingen zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Lees meer bij VLAIO of bij de FOD Financiën.

Bekijk ook de mogelijkheden qua leningen en kredieten.

Ben je werknemer in hoofdberoep en sta je door corona op tijdelijke werkloosheid door overmacht? Dan mag je alsnog je bijberoep blijven uitoefenen, onder bepaalde voorwaarden. Lees meer bij de RVA.

Gelijkgesteld aan zelfstandige in hoofdberoep?

Volgende maatregelen zijn er enkel voor zelfstandigen in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar):

Bekijk het volledige overzicht maatregelen voor zelfstandigen in bijberoep bij UNIZO.

top

4. Werknemers in loondienst

Heeft je organisatie medewerkers in loondienst en is er tijdelijk minder werk, moet je je activiteiten opschorten of evenementen annuleren?

Als je je medewerkers niet kan verder betalen, heb je twee mogelijkheden:

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Voor wie?

De tijdelijke werkloosheid kan in principe aangevraagd worden voor werknemers:

 • voor wie er tijdelijk geen of niet voldoende werk is
 • met een lopende overeenkomst, dus die al in dienst waren voor het toeslaan van de crisis
 • met een contract van bepaalde of onbepaalde duur
 • die voltijds of deeltijds (met behoud van rechten) aan de slag zijn
 • ook voor wie werkt via interim of SBK. In dat geval is het interimkantoor de werkgever. Zie verder.

Dit kan enkel ingeroepen worden in de periode van overmacht door de overheidsmaatregelen. De einddatum hiervan verschuift mee met de verlenging van de maatregelen.

In bepaalde omstandigheden kan je ook de uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgen als er geen sprake is van tijdelijke, maar van een definitieve onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst uit te voeren. Dit kan als de werknemer aangeworven was voor de duur van een evenement dat geannuleerd is of wordt door de coronacrisis. Maar enkel als het contract al afgesloten was vóór er twijfel bestond in hoeverre het evenement nog zou kunnen doorgaan.

Tijdelijke werkloosheid kan zowel voltijds als deeltijds worden aangevraagd. Zo kan een voltijdse medewerker bijvoorbeeld 2 dagen per week tijdelijk werkloos zijn. Tijdelijke werkloosheid moet altijd een volledige werkdag beslaan. Het is dus niet mogelijk om ’s ochtends tijdelijk werkloos te zijn en’ s middags te werken.

De tijdelijke werkloosheid kan niet als een arbeidsovereenkomst ontbonden wordt (behalve bij events, zie boven), wanneer je nog geen arbeidsovereenkomst had gesloten, wanneer je projecten nog in de planningsfase zaten, of wanneer de datum van uitvoering verplaatst wordt naar een latere datum.

Wat?

Voor de uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door Corona moet geen wachttijd doorlopen worden. Dus ook als je nog geen recht had op werkloosheidsuitkering of nog geen kunstenaarsstatuut had, kan je deze uitkering krijgen.

Als werknemer ontvang je tijdelijk een uitkering 70% van je brutoloon. Het loon waarmee rekening gehouden wordt is maximum € 2.754,76 bruto per maand. Je krijgt maximum € 74,17 per dag tijdelijke werkloosheid, verhoogd met een supplement van € 5,63 per dag. Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Omdat de RVA zeer veel aanvragen te verwerken heeft, krijg je als voltijdse medewerker mogelijks alvast het forfait van 1.450 euro gestort. Weet dat dit saldo achteraf wordt verrekend, indien het bedrag niet overeen stemt met het bedrag waar je recht op hebt.

Woon je in Vlaanderen en ben je tijdelijk werkloos? Dan betaalt de Vlaamse Regering mogelijks één water- en energiefactuur terug. Het bedrag wordt automatisch op je rekening gestort.

Bijpas

Als werkgever kan je je werknemers eventueel een voorschot op toekomstig loon uitbetalen of het verschil met hun gewone loon bijpassen. Dit is vrij van sociale bijdragen. Bespreek dit met je sociaal secretariaat.

Procedure

De werkgever moet de tijdelijke werkloosheid zo snel mogelijk aanvragen bij de RVA. Hiervoor bestaat tijdelijk een vereenvoudigde procedure. Contacteer je sociaal secretariaat als je meer vragen hebt.

Voor de werknemer die voor het eerst op tijdelijke werkloosheid komt: download het document C3.2-WERKNEMER-CORONA en bezorg het aan de Hulpkas voor Werklozen (HVW) of aan je vakbond. Lees meer over de aanvraagprocedure.

Meer informatie

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens overmacht

Moet je losse, tijdelijke (dag)contracten volledig annuleren door de coronamaatregelen, dan kan je de arbeidsovereenkomst voor die dagen ontbinden wegens overmacht.

Deze optie kan je nemen als je met iemand een arbeidsovereenkomst had voor een specifieke toekomstige activiteit die geannuleerd is.

Bij beëindiging door overmacht is geen vergoeding aan de werknemer verschuldigd, en ook geen opzeggingstermijn. Een vergoeding betalen ter compensatie, kan wel.

Contacteer je sociaal secretariaat voor meer informatie over de correcte procedure.

Let op: ligt je geannuleerde evenement tijdens de periode van overmacht, en had je al een contract vóór de coronamaatregelen? Dan kan je ook beslissen de overeenkomst niet te ontbinden maar de tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor je medewerkers. Dan heeft je werknemer recht op een uitkering.

top

5. Werknemers via interimkantoor of SBK

Contacteer je SBK om te zien wat zij voor je kunnen doen en wat ze je adviseren. Juridisch gezien zijn zij je werkgever dus staan zij in voor de nodige administratieve verplichtingen.

Misschien kan je SBK voor jou de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

Tijdelijke werkloosheid via een SBK kan je aanvragen als je:

 • een lopende arbeidsovereenkomst had en dus vóór en na de periode van tijdelijke werkloosheid via de SBK werkt voor dezelfde gebruiker.
 • Nog geen arbeidsovereenkomt hebt, maar voor de lockdown bij een opdrachtgever aan het werk was, en na de lockdown ook nog in dienst geweest zou zijn mocht er zich geen crisis hebben voorgedaan.

Dit kan enkel ingeroepen worden in de periode van ‘overmacht’, dus voorlopig vanaf 14 maart 2020 tot het einde van de verplichte maatregelen in de sector.

Bekijk deze FAQ van Amplo voor meer informatie over de tijdelijke werkloosheid voor freelancers en de combinatie met andere opdrachten of uitkeringen.

top

6. Steunmaatregelen voor ondernemingen en organisaties

Ook voor vzw’s!

De Vlaamse hinderpremie van € 4000 voor getroffen ondernemingen. Ook vzw’s komen in aanmerking op voorwaarde dat ze verplicht moeten sluiten, een economische activiteit uitoefenen en minstens één VTE werknemers in dienst hebben. Alle informatie op onze hinderpremie-pagina en bij VLAIO.

De Vlaamse compensatiepremie van € 3000 voor ondernemingen die niet verplicht zijn om te sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Ook voor vzw’s van zodra ze minstens één VTE werknemers in dienst hebben. Alle informatie op onze compensatiepremie-pagina of bij VLAIO.

Uitstel werkgevers- en werknemersbijdragen tot 15 december 2020 (voor bijdragen betaalbaar vanaf 20 maart 2020) voor wie verplicht moet sluiten. Ook wie niet verplicht moet sluiten kan uitstel aanvragen. Eveneens kan je een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ. Meer info bij de RSZ.

Uitstel of spreiding van aangifte en betaling belastingen zoals bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, … Lees meer bij VLAIO of bij de FOD Financiën.

De Vlaamse Overheid kondigt aan dat er een noodfonds van 200 miljoen euro komt. Getroffen sectoren, waaronder ook de cultuur- en jeugdsector, zouden hierop een beroep kunnen doen. Meer informatie over de verdeling van het fonds is nog niet bekend.

Bekijk ook de mogelijkheden qua leningen en kredieten.

top

7. Leningen en kredieten

Heb je moeite om je leningen af te betalen, kan je bij je bank uitstel van aflossingen aanvragen tot 31 oktober 2020. Dit geldt zowel voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven als vzw’s. Lees meer bij Febelfin.

Je kan ook een lening aanvragen om voldoende cash flow te hebben om deze periode te overbruggen. Ondernemingen kunnen gebruik maken van Cultuurkrediet of een overbruggingskrediet aanvragen met de Pmv/z waarborgregeling, die tijdelijk is uitgebreid wegens de coronacrisis.

Meer weten? Herbekijk het webinar Kredietmaatregelen tijdens de coronacrisis van Cultuurloket (06/04/2020).

top

8. Maatregelen van andere overheden

Op deze pagina omschrijven we de maatregelen van de Federale en de Vlaamse Overheid.

Economie is een bevoegdheid van de gewesten. Organisaties in Brussel die gebruik willen maken van economische ondersteuning, richten zich dus best tot de maatregelen van het Brussels gewest.

Ook veel lokale overheden treffen bijkomende maatregelen om de impact van deze crisis te beperken. Bekijk dus ook zeker de ondersteuning die je stad of gemeente kan geven.

top

9. Blijf op de hoogte via officiële kanalen

De maatregelen veranderen voortdurend. Danspunt doet haar best om alle informatie op deze website up to date te houden. Vernieuw de pagina’s en het nieuwsoverzicht geregeld in je browser.

Blijf op de hoogte via de volgende kanalen.

Vlaamse Overheid:

Federale overheid:

Brussels gewest:

 • 1819, startpunt voor Brusselse ondernemers

Steunpunten, werkgeversorganisaties, belangenbehartigers, sectorfederaties, …:

 • Cultuurloket, zakelijke ondersteuning voor de cultuursector
 • Unizo, unie van zelfstandige ondernemers
 • Socioculturele werkgeversfederatie Sociare

top

10. Meer vragen?

Je kan steeds bij Danspunt terecht met je vragen. Contacteer ons.

Cultuurloket opent een “coronalijn” voor corona-gerelateerde juridische of zakelijke vragen.
Van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u.
Op 02 534 18 24.

top

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Werk je aan een eigen voorstelling en heb je nood aan artistiek en inhoudelijk advies? Wij sturen een professionele coach om jou constructief bij te staan!

vraag feedback