nl / en

1. Voorbereidingen

Werk je in de sport- en/of socioculturele sector en heb je nog geen werknemers in dienst?

Dan heb je nog wel wat administratieve hordes te nemen.

 • Vooreerst moet je je als werkgever identificeren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) om een RSZ-nummer te krijgen voor je organisatie. Een mandataris van je organisatie (dat is iemand die mag tekenen in naam van je organisatie, bv. een bestuurder) registreert je organisatie op de onlinedienst WIDE (Werkgever IDentificatie/ion Employeur). Na de verwerking van je aanvraag, ontvang je een bevestigingsbrief van de RSZ met je definitieve RSZ-nummer.
 • Je maakt een arbeidsreglement op. Dit is een lijvig document waarin alles rond personeel beschreven wordt: werkregimes, verlofaanvraag, welzijn op het werk … Je kan ons mailen om je een modeldocument te bezorgen.
 • Als je de verwerking van je loonadministratie wil uitbesteden aan een sociaal secretariaat, sluit je je aan bij één van hen (zoals SD Worx, Acerta, Liantis …). Op zich hoeft dat niet, als je enkel medewerkers onder het Artikel 17 statuut tewerkstelt, kan je de loonadministratie hiervoor ook zelf doen.
 • Je sluit de verplichte arbeidsongevallenverzekering af. Dit kan bij eender welke verzekeringsmakelaar. LET OP: dat is een andere verzekering dan de verzekeringen BA en LO die Danspunt aanbiedt !!
 • Je sluit je aan bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDBPW).

We beseffen dat dit een hele boterham is en het zou jammer zijn als het je zou weerhouden om van deze vergoedingsvorm gebruik te maken. Artikel 17 is immers de meest geschikte vergoedingsvorm voor de amateurdanskunstensector.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor al je vragen en eventuele belemmeringen, we begeleiden je graag door het proces heen!

 

Werk je in de sport- en/of socioculturele sector en heb je al werknemers in dienst?

Dan heeft je organisatie al een RSZ-nummer, ben je ongetwijfeld aangesloten bij het PC 329.01 en bij een sociaal secretariaat, zou je een arbeidsreglement moeten hebben en een arbeidsongevallenverzekering.

Het is best mogelijk dat je je arbeidsreglement nog moet aanpassen aan dit nieuw type medewerkers (bv. het recht op maaltijdcheques en de werktijden/supplementen op flexibele werktijd). En je moet zeker ook je arbeidsongevallenverzekering en je Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk verwittigen van de bijkomende werknemers!

Check even of dat allemaal klopt en daarmee is al veel werk gebeurd!

 

Voor alle organisaties: bepaal het loon en andere voordelen

Loon

Bepaal in welke categorie(ën) je artikel 17-werknemers te werk zal stellen.

Je volgt de loonschalen die je ook voor je andere werknemers toepast. Meestal zijn dat de Sectorbarema’s, soms eigen interne loonschalen, maar in elk geval minstens het algemeen minimumloon als het gaat om een tewerkstelling van minstens 1 maand. In 2023 komt het minimumloon neer op ongeveer 11,90€ bruto per uur.

Andere voordelen en/of rechten

 • Tussenkomst woon-werkverkeer en kostenvergoedingen: dezelfde regels als voor je andere werknemers. Maar let op! Deze bedragen tellen mee voor in de berekening van het jaarlijkse maximumbedrag dat de werknemer verdient.
 • Voordelen zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques: als je geen onderscheid in toekenning gemaakt hebt, dan krijgen ook je artikel 17-werknemers deze voordelen. Let op! Ook hier tellen deze bedragen mee voor de berekening van het jaarlijkse maximumbedrag dat de werknemer verdient!

 

Voor je artikel 17-medewerkers gelden dezelfde loonvoorwaarden als voor de andere werknemers in de organisatie die tot dezelfde categorie behoren. Dus alle artikel17-medewerkers moeten hetzelfde uurloon krijgen!
Je kan eventueel in je arbeidsreglement specifiëren dat je deze categorie werknemers geen maaltijdcheques of andere voordelen toekent. Bijvoorbeeld: je vaste medewerkers krijgen wél maaltijdcheques, maar je artikel 17-medewerkers niet.

 

2. Contract of overeenkomst

Maak voor de start een overeenkomst (contract) tussen de vereniging en de persoon die prestaties levert.

Een arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 17 kan zowel een contract van bepaalde duur als van onbepaalde duur zijn.

Dit is een schriftelijk contract, ondertekend door beide partijen, ten allerlaatste op het moment waarop de artikel 17-medewerker start.

Vooraleer je de overeenkomst tekent, kijk je eerst het resterende saldo uren na op artikel17@work.

Modelcontracten kan je vinden bij Sociare.

Let er op dat een student die onder artikel 17 werkt een aangepast contract moet krijgen dat ook alle verplichte vermeldingen voor studenten bevat. Ook dit model vind je bij Sociare.

Zorg dat de vereniging voldoet aan alle werkgeversverplichtingen zoals werkroosters, pauzes, verzekering, betaling sociale bijdragen …

Arbeidsduur

De artikel 17-werknemer kan flexibel werken in socioculturele en sportorganisaties. Dat kan ook ‘s avonds, op zondag en/of feestdagen voor bepaalde activiteiten die dan doorgaan (zoals vergaderingen, animatie en vorming van kinderen, jongeren en volwassenen, festivals, tentoonstellingen en publieke manifestaties).

De werknemer mag werken:

 • maximum 11 uur per dag
 • maximum 50 uur per week
 • ‘s nachts (tussen 20u en 6u)
 • op zondag en op feestdagen.

Je betaalt een toeslag van 20% voor de zogenaamde flexuren:

 • de uren boven de 40 uur per week (maar wel binnen het wettelijk toegestane maximum van 50 uur per week blijven!)
 • de uren boven 9 uur per dag (maar wel binnen het wettelijk toegestane maximum van 11 uur per dag blijven!)
 • uren op een feestdag
 • je betaalt géén toeslag op nachtwerk (tussen 20 uur en 6 uur) en werk op zondag (dit in tegenstelling tot de gewone werknemers, die daar wel een toeslag voor betaald krijgen)

Verder zijn er ook enkele uitzonderingen op de klassieke regels voor deeltijders:

 • Er is geen minimum arbeidsduur per week. Je mag je artikel 17- werknemers minder laten werken dan 1/3de van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer in uw organisatie.
 • Er is ook geen minimum arbeidsduur per dag. Je mag je artikel 17- werknemers minder laten werken dan 3 aaneensluitende uren.

Studenten jonger dan 18 jaar

Voor werknemers jonger dan 18 jaar zijn er strengere regels rond pauzes, rusttijd, werk op zondagen/feestdagen en nachtwerk.

Ze mogen niet meer dan 4,5 uur aaneengesloten werken. Zij hebben recht op minstens 30 minuten pauze na (uiterlijk)  4,5 uur werken. Werkt de jeugdige werknemer meer dan 6 uur, dan heeft hij recht op een uur pauze waarvan minstens een half uur in 1 keer.

De voltijdse dag- en weekgrenzen zijn strenger voor student jonger dan 18 jaar en mogen nooit overschreden worden (ook niet als de toeslag voor flexuren betaald wordt):

 • max. 8 uur per dag
 • max. 40 uur per week

Lees zeker de regels rond jeugdige werknemers na als je jongeren onder de leeftijd van 18 jaar tewerkstelt, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Betaalde feestdagen

Dezelfde regels als bij de andere werknemers zijn van toepassing. Als er een feestdag in het contract valt, moet die vergoed worden.

Maar in de Dimona-aangifte geef je alleen de gewerkte dagen door en niet de dagen waarop je gewaarborgd loon betaalt (voor bijvoorbeeld een feestdag).

Dus: wel betalen, maar geen Dimona-aangifte.

Wordt een feestdag die valt na het einde van het contract nabetaald?

 • De anciënniteit is minder dan 15 kalenderdagen: geen nabetaling
 • De anciënniteit is tussen 15 dagen & 1 maand: nabetaling van 1 feestdag binnen 14 dagen na het einde van het contract
 • De anciënniteit is meer dan 1 maand: nabetaling van de feestdagen binnen 30 dagen na het einde van het contract

Opzeggingstermijn

De opzeggingstermijnen zijn aangepast voor de artikel 17-medewerkers.

De opzeggingstermijn bedraagt:

 • 14 (kalender)dagen:
  • voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en de werknemer heeft minder dan 6 maanden anciënniteit
  • voor een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minder dan 6 maanden
 • 1 maand:
  • voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en de werknemer heeft minstens 6 maanden anciënniteit
  • voor een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens 6 maanden

Andere rechten & plichten

 • geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte of ongeval
 • geen recht op opleidingen
 • geen verplichting tot toeslagen voor avond-, nacht- en zondagsarbeid
 • geen verplichte sociale documenten (personeelsregister en individuele rekening). Let op: een arbeidsreglement is wel nodig!

 

3. Doe een Dimona-aangifte van de prestaties

Je geeft iedere tewerkstelling (prestatie of werktijd) volgens artikel 17 op voorhand aan via Dimona. De aangifte gebeurt in uren, elk begonnen uur telt als een volledig uur.

Er zijn verschillende subtypes. Hierbij vind je de subtypes die voor onze sector relevant zijn:

 • Dimona ‘S17’ – sport: Dit type gaat om een Dimona-aangifte in uren voor activiteiten die met sport te maken hebben.
 • Dimona ‘O17’ – overige sectoren: Dit type gaat ook om een Dimona aangifte in uren, voor alle activiteiten andere dan in de sport of voor de televisie. Het gaat hier om alle socio-culturele activiteiten.

Je moet geen DmfA-aangifte doen, omdat het gaat over prestaties die vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen. Of in mensentaal: Je moet de aangifte zelf doen via de website van Dimona en niet via je sociaal secretariaat.

Het contingent uren (of de “teller”) is te bekijken op artikel17@work, zowel door de werkgever als door de werknemer.

 

4. Opstellen van een fiscale fiche 281.27

Elke werkgever moet de betalingen aan de artikel 17-medewerkers doorgeven aan de medewerker en de FOD Financiën met een fiscale fiche.

Een model van die fiscale fiche 281.27 vind je hier. En de handleiding om ze in te vullen vind je hier.

Deze moet voor 1.03.2024 opgemaakt en doorgestuurd worden naar de medewerker en opgeladen in Belcotax-on-web. Als je via een sociaal secretariaat werkt, zullen zij dit op zich nemen. Meer informatie over het gebruik van Belcotax-on-web vind je hier.

‘In de kijker’ is een platform voor dansers, dansdocenten en makers om net dat ietsje meer te vertellen over hun werk. Ontdek de diversiteit van het danslandschap

en laat je inspireren!

Maakplaats in Gent biedt studioruimte, coaching, toonmomenten en zichtbaarheid voor choreografen, nieuwe makers en dansers. Danspunt maakt 7 op 7 plaats voor jouw danslaboratorium waar je kunt verdiepen, vernieuwen en presenteren.

Check Maakplaats