Hoofdmenu

Doe mee aan het symposium inclusieve dans!

***Open call in English: at the bottom of this page***

 

Op 4 november 2017 organiseert Danspunt samen met haar Nederlandse partners Holland Dance en LKCA een symposium over inclusiedans, “Van participatie naar excellentie”. Het symposium laat (internationale) sprekers aan het woord rond talentontwikkeling.

Voor het programma van deze dag zoeken we good practices, inzichten, do’s en don’ts van professionals, makers, dansdocenten en onderzoekers op het gebied van inclusiekunst. Met deze gezamenlijke bijdragen willen we de discussie rond inclusiekunst vormgeven én verkennen hoe we op dit gebied meer mogelijkheden voor mensen met een beperking kunnen creëren. Van participatie naar excellentie!

Het symposium op 4 november maakt onderdeel uit van DanceAble 2017, een uniek driedaags evenement op 3,4 en 5 november rond inclusiedans, dat wordt georganiseerd door Holland Dance.

 

Wil je jouw verhaal vertellen?

Het centrale thema van het symposium op 4 november is ´Van participatie naar excellentie´. Tijdens het symposium maken bezoekers rond dit thema kennis met innovatieve projecten en initiatieven, best practices en methodes rondom inclusiedans of inclusieve kunst. Voor het programma zijn we nog op zoek naar presentaties, workshops of andere bijdragen van professionals, makers, dansdocenten en onderzoekers die richting geven aan de discussie over inclusiekunst. Hoe kunnen we de (artistieke) mogelijkheden vergroten voor mensen met een fysieke of mentale beperking?  Welke rol speelt de overheid hierin? Hoe zijn de mogelijkheden op internationaal niveau? Doel is om te komen tot meer kennis en nieuwe inzichten over inclusieve kunst.
Meld je voorstel voor een inspirerende workshop, presentatie of interactieve sessie dus bij ons aan!

 

Voor wie?

Dit symposium tijdens DanceAble 2017 is dé gelegenheid voor experts, onderzoekers, professionals, dansers, docenten en studenten die werkzaam zijn op het terrein van inclusiedans of hier in zijn geïnteresseerd om elkaar te ontmoeten. Ook voor programmeurs van theaters biedt het symposium een unieke kans om de mogelijkheden van inclusiedans, zowel artistiek als op het gebied van participatie, te ervaren.

 

Hoe dien je een voorstel in?

Je kunt je bijdrage  tot en met 5 juni indienen via het aanmeldingsformulier. Voorstellen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend.

Meer Informatie

DanceAble 2017 is een productie van Holland Dance. Het symposium op 4 november wordt georganiseerd in samenwerking met LKCA en Danspunt. Vragen over het indienen van een voorstel kun je stellen aan Piet Roorda van het LKCA (pietroorda@lkca.nl). Voor vragen over (het programma van) DanceAble2017 kun je terecht bij Ariane Aris van Holland Dance (ariane@holland-dance.com). Kijk voor meer informatie over het gehele programma van DanceAble2017 op www.holland-dance.com.

 

 

Information for English speaking participants

 

On November 4 2017 Holland Dance will organize, in cooperation with the National Knowledge Institute for Cultural Education and Amateur art (LKCA) and Danspunt, a symposium about inclusion dance: dance for people with and without a disability. The symposium will feature among others (international) speakers on the central theme From participation to excellence. To complete the program for this day we are still looking for extra input from professionals, makers, dance teachers and researchers in the field of inclusion dance. With these joint contributions we want to shape the debate around inclusion art and also explore how we can create more opportunities in this field for people with a disability. From participation to excellence!

The symposium on November 4th is part of DanceAble 2017, a unique three day event on 3, 4 and 5 November about inclusion dance organized by Holland Dance.

 

Participate!

The central theme of the symposium on November 4 is ‘From participation to excellence’. During the symposium visitors will be introduced to innovative projects and initiatives, best practices and methods regarding inclusion dance or inclusion art. For the program we are still looking for presentations, workshops or other contributions by professionals, makers, dance teachers and researchers who help steer the debate about inclusion art. How can we enhance the (artistic) possibilities for people with a physical or mental disability? What part should the government play? What is the potential on an international level? The goal is to increase knowledge and to arrive at new insights into inclusion art.

So submit your proposal for an inspiring workshop, presentation or interactive session to us!

 

Who can apply?
This symposium during DanceAble 2017 is an excellent opportunity for experts, researchers, professionals, dancers, teachers and students working in the field of inclusion dance, or those that are interested, to meet each other. The symposium also offers a unique chance to theatre programmers to really grasp and experience the potential of inclusion dance, both artistically and in the realm of participation.

 

How do you submit a proposal for the symposium?

You can submit your contribution until June 5th through the application form.

Proposals may be submitted in Dutch or English.

 

More information

DanceAble 2017 is a Holland Dance production. The symposium on November 4 is organized in cooperation with LKCA and Danspunt.

Questions regarding submissions of proposals may be directed at Piet Roorda of the LKCA (pietroorda@lkca.nl).

Questions about (the program of) DanceAble2017 can be directed at Ariane Aris of Holland Dance (ariane@holland-dance.com). For more information about the complete program of DanceAble2017 go to www.holland-dance.com.

Regio: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×