Hoofdmenu

vzw-wetgeving

De vereniging zonder winstoogmerk - Een vzw is een rechtsvorm die al bijna een eeuw zijn deugdelijkheid heeft bewezen. Dansorganisaties die hun werking willen professionaliseren zonder commerciële bedoelingen, doen er goed aan een vzw op te richten. Het biedt rechtszekerheid en toch voldoende flexibiliteit. Indien de werking eerder gering is zal je moeten afwegen of de talrijke verplichtingen opwegen tegen de voordelen. Het alternatief is te fungeren als feitelijke vereniging, waarvoor die verplichtingen immers niet gelden.

 

Feitelijke vereniging of VZW?

Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken. Een feitelijke vereniging kan beschouwd worden als het "clubje". Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. Als een vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke risico's neemt, of onroerende goederen wil verwerven of schenkingen en legaten wenst te aanvaarden, dan doet zij er goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te vormen naar een vzw.

Het vzw-statuut houdt een aantal verplichtingen in en dit zowel op juridisch, boekhoudkundig als fiscaal vlak. Deze zaken zullen in de hiernavolgende pagina's besproken worden.

Als rechtspersoon daarentegen kan de vzw in eigen naam en voor eigen rekening eigendommen en onroerende goederen verwerven en beheren, contracten afsluiten, aansprakelijk zijn, leningen aangaan, enz. Dit betekent dat de leden persoonlijk niet gebonden zijn door de vereniging voor zover de vzw zich kan beroepen op haar rechtspersoonlijkheid, er geen fraude is gepleegd en de leden en bestuurders de vereniging leiden volgens het gekende principe van "de goede huisvader", zijnde de "bonus pater familias".

Dit is ook het geval als een vereniging van de overheid subsidies krijgt. In dit geval kan zij door de subsidiërende overheid verplicht worden om een vzw te worden.

 

Meer info over de wetgeving, formaliteiten, ... m.b.t. een vzw:

 

Surf ook naar onze rubriek Publicaties Sector voor de uitgaves 'Onze vereniging, een vzw?' en 'Business before pleasure ...' van het Forum voor amateurkunsten.

 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×