Hoofdmenu

Rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

De burgerrechterlijke aansprakelijkheid wordt verzekerd in overeenstemming met de verplichtingen opgenomen in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, gewijzigd door de wetten van 27 december 2005 en 19 juli 2006, en het KB van 19 december 2006 betreffende de minimumgarantievoorwaarden.

Verzekerde: de burgerrechtelijke aansprakelijke organisatie voor de schade veroorzaakt door een vrijwilliger binnen het kader van de activiteiten omschreven in de bijzondere voorwaarden.

Vrijwilliger: een natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilligerswerk: elk activiteit a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht; b) ten behoeve van een of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel; c) die door de verzekerde ingericht wordt, buiten het familie- of privéverband van degene die de activiteit verricht; d) en die niet door dezelfde persoon en voor de verzekerde wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

Organisatie: Elke feitelijke vereniging of private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk die werkt met vrijwilligers, waarmee bedoeld wordt elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid van twee of meer personen die in onderling overleg een activiteit organiseren met het oog op de verwezenlijking van een onbaatzuchtige doelstelling, met uitsluiting van enige winstverdeleling onder haar leden en bestuurders, en die een rechtstreekse controle uitoefenen op de werking van de vereniging.

Derde: a) Elke natuurlijke of rechtspersoon die niet de hoedanigheid van verzekerde bezit; b) de vrijwilliger, tenzij voor de schade die hij zichzelf toebrengt.

 

Voorwerp en omvang van de waarborg

De verzekering dekt de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade aan derden die de vrijwilliger veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, ingericht door de verzekerde. De schade veroorzaakt op de weg naar en van deze activiteiten is eveneens gewaarborgd.

De dekking is verworven voor het vrijwilligerswerk dat verricht wordt in geografisch Europa en in de landen die grenzen aan de Middellandse Zee maar dat georganiseerd wordt vanuit België, op voorwaarde dat de vrijwilliger zijn hoofdverblijfplaats heeft in België.

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×